НАЧАЛО - MACEDONIAN TRIBUNE

М а к е д о н с к а   Т р и б у н а
Отиване към съдържанието

Главно меню:

МЕСЕЧНО ИЗДАНИЕ - БРОЙ 159 - 2016 г. | MONTHLY PUBLICATION - ISSUE 159 - Year 2016
ВЕСТНИКЪ НА БЪЛГАРСКОТО ЕЖЕДНЕВИЕ ВЪВЪ ВАРДАРСКА МАКЕДОНИЯ

Тукъ на тази снимка сѫ Гнъ. Асенъ Аврамовъ членъ на Ц.К.на ВМРО и авторъ на телеграмата до Царъ Обединителъ отъ Априлъ 1941 год и А. Алекневичус радакторка на английската страница на Македонска Трибуна 1967 Авг.

Изборитѣ приключеха сега остава да се пече баницата!

Г.М. 28/11/2016/
Много се говори за изборитѣ въ Америка, сега остава да се пекътъ баницитѣ, но безъ каквото и да било сиране Америка избра за президенъ, човекъ съ много пари, който штялъ да върне голямитѣ заплати, за които мечтаеха неговитѣ гласоподаватели. Доналд Тръмпъ стана говорителъ на онези американци, които мечтаетъ за сигурни пари и то много! Той новиятъ президенъ, шялъ да отводни вашингтонско блато, въ което се намира днесь Америка! Веднага следъ тези изказвания, той почна да отводнява вашингтонското блато и да го зарежда, съ вчерешнитѣ акули, противъ които говореше презъ цялото време?
Въ България сѫщо така имаше изборъ за новъ президентъ, които ми ти билъ безъ партийна комунистическа членска картичка! Кого заблуждава гнъ. Радевъ, не се знае още, но се знае, че той и всички други които се надпреварваха за българската кьоръ софра, не казаха нищо, което заслужава цитиране!
Само единъ историкъ, на име Георги Марковъ каза, че само единъ отъ кандидатитѣ за президенъ на Р. Българеия, щялъ да повдигне въпроса за българитѣ въвъ Вадрарска Македония! Това исказвание на професоръ Марковъ показва, че България още си е една сръбска какафония?
Време е вече, да напишемъ нещо и за изборитѣ въ поробена отъ сърбитѣ Вардарска Македония!
Преди да почна ще разкажа нещо на нашиятъ читателъ, онова което ми се случи въ Скопие (12/09/1992г/). На обеда следъ като говорихъ съ зета на сърбина Стоянъ Мишичъ (Стоянъ Мишевъ) до менъ седна най-младиятъ представителъ на ДПМНЕ на име Неделковски. Този младъ човекъ, безъ да бѫде питанъ почна, ние Гнъ Младеновъ, тукъ всички знаемъ че смѣ Бугари, али така мора да биде! До менъ бе и помощника на Любчо Георгиевски, на младия избранникъ зададохъ въпроса, да ми каже кѫде е челъ това така мора да биде? Казахъ му че азъ искъмъ самъ да го прочета, това така мора да биде? Веднага следъ това се обърнахъ къмъ помощника на Любчо Георгивски и то на гръцки, да ми каже какъвъ е? Той ми отговори на гръцки КЕ ЕГО ИМЕ. Братъ ми ме запита, на английски защо го питахъ на гръцки? Отговорихъ на братъ ми, че този човекъ се страхуваше да ми каже на български какъвъ е? Името си написа въ моето тивтерче, безъ ски на окончанието на неговото българско име! Тукъ му е местото да напиша онова, което ми каза братъ Любе Бошковски, преди години, когато бѣше на гости на Бранко Димчевъ (сега покойникъ) въ градъ Санто Бразилия! Вижъ Гнъ. Младеновъ ние всички знаемъ,че смѣ българи но МНОГО Е РАНО ДА КАЖЕМЪ НА ХОРАТА ЧЕ СМѢ БЪЛГАРИ! Като имъ кажешъ, че смѣ българи да ми се обадишъ и веднага му затворихъ телефона! Сега неговата партия, Обединени противъ Македония е въ коалиция съ Любчо и други като него сърбо-македонци!
Сега всички сръбски партии, сѫ за запазването на сърбо-македонизма въ поробена отъ сърбитѣ Вардарска Македония! Ще трябва да припомнимъ, на сърбо-македонцитѣ, че въ България шестотинъ хиляди млади българи гласуваха за една България между бълграритѣ въ Македония и България! Никола Груевски ще спечели изборитѣ на 11 Дек., но това него спасява сърбо-македонизма, Албанцитѣ искътъ двоезичность и кантонизиране на тази Югославска република? Ще има интересни последици, а кмета на Струга иска нова конституция въ която да има место и за българитѣ въ нея! Ние чакаме променитѣ, и тѣ сигурно ще дойдатъ, но много бавно!

Началото на Студената война
Чърчил и България
Мигът на сътворението
България и ВОСР

Ньойскиятъ договоръ и врѫщането на българскитѣ земи!

Г.М. 30/11/2016/
Въ България се разприказваха, за горе споменатиятъ договоръ, но никой не написа какво трябва да направимъ, за да ни върнатъ назатъ, отнетитѣ ни български зами! На нашиятъ читателъ и на поробениятъ българинъ, ще напишемъ онова което смѣ направили ние отъ градъ Торонто, кѫдето има доста българи! Ние имахме смелостта да молимъ БКП презъ май 1989 година, да иска отъ Русия да ни помогне да приобщимъ Македония къмъ България, следъ парцелирането на Югославия! Тогава ни отговориха, че СССР няма да позволи разваленето на Югославия! Азъ питахъ тогава кога ги питахтѣ, понеже ако вчера казаха неможе, днесь може да кажатъ да, може!
Веднага следъ 1990 година ходихъ въвъ външното министерство на България и имъ казахъ, какъ може да си върнемъ Западнитѣ покрайнини и Струмишко? Тогава казахъ, на едно момче което завеждаше Блканскиятъ отделъ на министерството на име Любчо, че сега преди да се оредятъ нещата, може да искаме отъ хърватитѣ и словенцтѣ да се откажътъ отъ Западнитѣ Покрайнини понеже, тѣ бяха дадени на не съществуващ субектъ! Субектта бѣ Кралството на сърба хървата и словенеца! Младиятъ българинъ ми каза, че идеята е прекрасна, но няма кой да е внесе въ българскиятъ парламентъ за разискване? Тогава бай Стоянъ Боеджиевъ си предложи услугитѣ за приготвене на документа. Азъ му отговорихъ на чуждъезикъ, че ние въ Торонто можемъ да приготвимъ документа, но няма кой да го внесе за разискване? И така всичко си остане както преди!
Следъ това ходихме до Отава да говоримъ съ рускиятъ представителъ и научимъ какво е тяхното мнение за прикачване на Македония къмъ България? Рускиятъ дипломатъ ни отговори, че идеята е интересна, но ни каза, че тази идея трябва да дойде отъ самата Македония? Сега какво може да се иска отъ сърбитѣ за разрешаване на този проблемъ? Ще искаме отъ сърбитѣ да вдигнатъ рѫцетѣ отъ Македония и да върнатъ Западнитѣ Покрайнини на България иначе няма да ги подкрепяме да влезътъ въ Европейскиятъ сѫюзъ! За сега влизането на Сърбия въ Европейскиятъ сѫюзъ зависи отъ България? Толкова за днесь за да не дотегна на читателя!

Учебник по Родинознание – от 1 до 4 клас

Костадин Костадинов
Българското училище е превърнато в инструмент за отродяване и асимилация на българите. С новите „български“ учебници по история се възпитават нихилисти, дегенерати и емигранти. Опитах се да направя каквото беше по силите ми, за да спра този процес – срещах се с министри и депутати, писах писма до медии, правих протести. Резултатът, като изключим вдигнатия шум, беше нулев. Затова реших да напиша учебник по Родинознание. Учебникът няма за цел да създава някакво хипертрофирано национално самосъзнание, да създава едва ли не някакъв грандиозен национален дух у децата, не, просто ще представя българската история такава каквато е. Да, ще казва, че по време на турското робство българският народ е бил на прага на своето физическо и духовно оцеляване; да, ще казва, че по времето на цар Симеон, и не само тогава, България е една от великите сили в Европа и една от най-могъщите страни в света, нещо, което го няма в учебника; да, ще казва, че ние, българите сме дали писменост горе-долу на 1/6 от територията на света; да, ще казва, че България е държава на повече от 14 века, която е най-старата в Европа и носи едно и също име от основаването си досега, което също не го пише; да, ще пише, че ние, българите, сме създатели на една от 12-те цивилизации в човешката история и това не са го казали българските учени, а един от най-добрите световни културолози Арнолд Тойнби. Това искам да знаят моите деца, това искам да знаят и всички други български деца. Каквото можах, направих. Всеки сам си кове съдбата – не знам дали така ще бъде спрян процеса на деградация и унищожаване на българския народ, но поне знам, че съм направил каквото съм могъл, а не съм седял и гледал примирено идващата гибел на България.

Прегледай в PDF формат

Падането на режима на Бранко Цървенковски и ролята на МПО

Македония е напълно неподготвена за разпадането на титовата Югославия и предполагаемата промяна на системата, всъщност властта е продължение на старите болшевички и недемократични структури. Още от първия ден става ясно, че правителството на Клюсев, а след това и правителството на Бранко Цървенковски не могат да се отделят от старата югославска номенклатура от Белград, в характера на Слободан Милошевич, а въплътена в Скопие чрез позициите на президента Киро Глигоров и премиера Бранко Цървенковски. Американската общественост и особено македонската патриотическа организация /МПО/, ръководена тогава от Иван Лебамоф със загриженост следваще нататъшното нарушаване на правата на малцинствените общности в страната и предприемането сериозни репресивни мерки срещу всички онези, които са се определяи като македонски българи или михайловисти. На заседанията на ЦК на МПО се вдига глас срещу репресиите в Македония, а най гласовития между тях е фармацевт Георги Младенов от МПО в Торонто - Канада. Заради мир в къщата и за поддържането на някакви връзки с отдавна изгубената родина, МПО направи заключение за действие в Македония. Това беше координирано и с определени структури на властта във Вашингтон, отговарящи за Югоизточна Европа.

Пълен текст

 
Hosted in Toronto by Macedonian Tribune
Назад към съдържанието | Назад към главното меню