Отиване към съдържанието

Главно меню:

МЕСЕЧНО ИЗДАНИЕ - БРОЙ 129 - 2014 г. | MONTHLY PUBLICATION - ISSUE 129 - Year 2014

Българитѣ отъ Македония си надвиха на страха и показаха,
че вѣче не ги е страхъ отъ сърбо-македонцитѣ на сърбина Стоянъ Новаковичъ
- 25.05.2014

30 май 2014 г. | Георги Младеновъ
Въ този брой на Македонска Трибуна, ще се опитаме да напишемъ нещо за Европейскитѣ избори на 25 Май 2014г.. Тѣзи избори по сѫщество, не сѫ много укорожаващи, понеже близо 60 % отъ българскитѣ граждани не гласуваха. Тази малка изберателностъ се дължи на факта, че брата българинъ не вижда някаква си промяна следъ каквито и да било избори. Пропагандата по врѣме на изборитѣ е извънредно груба и лишена, отъ каквато и да било морална орговорностъ! Обещаваха се на гласоподавателитѣ Кавърма чорба, отъ свинско месо  и Цариградски локуми. Резултатитѣ отъ изборитѣ се знаеха преди да преключътъ. Въ бѫдещиятъ парламентъ на Европа, освенъ българи и за пръвъ пѫть имаме децата на българскитѣ Югословени. Комунистическата партия въ България, която е съ друго име днесь, ще бѫде приставена тамъ отъ Сергей Станишевъ и Георги Питрински, деца на най-голямитѣ сръбски агенти въ Майка България. Комуниститѣ видяха, че тѣзи двама синове на БКП бяха вѣче не избираеми и решиха да имъ гарантирътъ пътя въ Европа! Това нещо го направи народа, които не бѣ прочелъ една страница отъ българското  минало на партията, която е безъ грешна даже и когато греши!
Народа които гласува на тѣзи избори се оказа, че най-много вярваше на ГЕРБ, партията, която има някаква платформа, за подобряване живота на осиромащениятъ български народъ. Партията на ДПС за която гласуваха онези, които за 500 годинин не научиха български, нема някакво си бѫдеще въ България!
Не може да испуснемъ и пренебрегнемъ факта, че  бъларитѣ въвъ Вардарска Македония гласуваха за ВМРО на Тодоръ Александровъ и за ВМРО на Иванъ Михайловъ! На тѣзи избори българитѣ въ Повардарието си надвиха на страха и излязоха публично да заявятъ, че тѣ сѫ българи и сѫ за единството на българскиятъ народъ!
Много години минаха отъ датата 27 Окт 2000 г.. Отъ тази дата, до наши дни, не сѫ престанали обидитѣ на сърбо-македонцитѣ срещу насъ българитѣ, които смѣ болшинството въ тази Югославска република. Народа си остана български, а управницитѣ си останаха сръбски агенти, съ какви ли не измислици, че сѫ потомци на Александросъ Мегалосъ и, че сѫ “македонци“ отъ Югословенски произходъ! Така почваха въ Торонто предаванията на радио ГЛАСЪТЪ НА МАКЕДОНИЯ! Добъръ Вечеръ драги “Македонци“ отъ Югословенски произходъ!
И пакъ ще трябва да се върнемъ въвъ Вардарска Македония, която за пръвъ пѫть има и свой представителъ въ Европа, на име Ангелъ Джамбазки! До тѣзи избори фактическиятъ представителъ на поробенитѣ българи въ Повардарието, бѣ Гнъ. Андрей Ковачевъ. Сѣга вѣче имаме най-голямото присѫствие въ Европа съ българи които сѫ запознати съ нашето българско минало въвъ Вардарска Македония! Тѣзи наши представители тамъ, въ цивилизована Европа ще искътъ и цивилизовани свободи за насъ поробенитѣ българи! Сигурно тѣзи български представители, ще искътъ и връщането на българскиятъ езикъ, като официяленъ езикъ въ поробена отъ сърбитѣ Македония?
Има нещо което ни вълнува и искаме да го споделимъ съ нашиятъ любимъ читателъ! А това е исказванието на нашиятъ партньоръ Николай Барековъ. Само преди единъ день, 28.05.2014г., той направи исказвание, че днешната комунистическа партия е най-демократичната! На това момче, Никола Барековъ искаме, да му предложимъ да прочетѣ нещо, отъ миналото на тази сръбска партия въ България! На това момче му предлагаме да прочетѣ научниятъ трудъ, на Доцентта Стоянъ Германовъ, за онова, което е правела тази БКП отъ 1946 година до 1963г.. На това момче, ще трябва да му се предостави да прочетѣ, онова което е написълъ бащата на Георги Пирински презъ Юни 1934г. и тогава, да прави исказвание, безъ да бѫде питънъ! За упокоение на неговитѣ глупави страсти, ще трябва да отиде и запали свещи за упокоение на душитѣ на българскитѣ  свѣтци, Свѣти Чърчилъ и Свѣти Сталинъ! Ние имъ благодаримъ за дето не ппозволиха да има Балканска федерация между Югославия и България! Ако тѣ бяха позволили това  нещо, днесь Николай Барековъ щеше да се бие по гърдитѣ, че е сърбинъ и щеше да пелтечи на сръбски! За сѣга най-важното е, че ВМРО ще трябва да се разграничи отъ Колчо Барековъ и почне да отваря български конститационни клубове, такива каквито имахме по врѣме на Кумъ Хуриета презъ 1908г..

ЛЮБОВНО ПИСМО ДО СРЪБСКИЯТЪ ДАСКАЛЪ СТАРДЕЛОВЪ И ДРУГИТЕ СРЪБСКИ ДАСКАЛЧЕТА

17.06.2014г. | Георги Младеновъ
Отваряйки страницата на Информационната агенция Фокусъ (17.06.2014g.) прочетохъ изказванията на някой сръбски “историчари“, между които е и името на вчерашниятъ удбашъ и председателъ на сръбското МАНУ въ поробена отъ сърбитѣ Македония, Старделовъ!
Тѣзи сръбски даскалчета съ български имена, предупреждаватъ днешното сръбско правителство въвъ Вардарска Македония, и то по специално Георге Ивановъ съ първо сръбско име, и съ българско фамилно име, да ВНИМАВА, тъй като съ заедното ЧЕСТВАНЕ НА ИЛИНДЕНСКО-ПРЕОБРАЖЕНСКОТО ВЪСТАНИЕ ОТЪ 1903 г., поробениятъ българинъ щялъ да  остане съ впечатлението, че ние смѣ единъ и сѫщъ български народъ!
Тукъ ще отворя скоба, и поясня на нашиятъ читателъ, какво е станало съ този сръбски полу-грамотенъ даскалъ! Това сръбско даскалче, преди няколко години направи исказвание, което съ нищо не се различаваше, отъ онова исказвание, на зета на сръбскиятъ шайкаджия Стоянъ Мишичъ отъ градъ Щипъ (става дума за Киро Глигоровъ)! Зета на сърбина Мишичъ въвъ Вашингтон Феб. 1992 година каза публично, че тѣ сърбо-македонцитѣ сѫ що сѫ! Той каза, че тѣ нямътъ нищо общо съ Филипъ и Александъръ Македонски и, че думата Македония е географско понятие (Това бѣ публикувано по страницитѣ на Торонто Старъ съ дата 27.02.1992г). Зета на сърбина Стоянъ Мишичъ допълни, че тѣ сърбо-македонцитѣ сѫ това що сѫ съ милениюмъ! Не вярвамъ, че поробениятъ българинъ разбра, че милениюмъ значи хилядолетие!

Пъленъ текстъ

ЗА ПРЕГОВОРИТЕ ГРУЕВСКИ - ЗАЕВ

25 юли 2014 г. | Владимир Перев
Срещата на македонския премиер Никола Груевски с лидера на опозицията Зоран Заев, завърши с тотален провал. След два часа разговори и преговори, и двамата преди многобройните журналисти заявиха че, не са се договорили за нищо. Противоречиви са и заявленията на двамата. Премиера заяви че, за всички неща са били договорили около завръщането на опозицията в парламента, с изключение за техническото правителство, докато лидера за опозицията заяви че, те за нищо друго и не са говорили освен за формиране на техническото правителство, т.е. широка коалиция, в която значимо участие ще има и опозицията.
Премиера с пренебрежение говори за изискванията на опозицията, обидно казвайки че, това не са идеи на Заев, ами става дума за условия наложени от някой друг, т.е. условия предложени от чуждестранна сила.
За срещата са говореше като за среща в “четири очи“, обаче сега вече някои казват че е имало още две очи, а се работи за европейският дипломат, белгиеца Питер Ванхуте. Не е бил на срещата, но всепризнат и навсякъде, той навестява тежестта на македонските позиции: Не става дума за някакво ново правителство, става дума за широка коалиция, която до септември трябва да реши проблема и с името и с идентичността на Македония. Всичко прилича на онези не давност минали дни, на превратната 2001 година, когато Македония бе принудена, като широка коалиция да подпише Охридският мирен договор и разреши военното положение в страната.
Срещата на политиците, която не е била в четири очи, прекъсната е, и е отложена за един кратък период. Да се съберат редовите, да се оближат раните. Следва нов тур още следващата седмица, а окончателното разрешение на македонският гордиев възел се очаква до средата на месец август.
Ако и тогава не се реши нищо, тогава ще се решава съдбата на държавата.

България скърби за жертвите от наводненията

Откъде дойде водата в Аспарухово

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ

Министерството на външните работи отправя призив към всички, които имат възможност, да проявят солидарност и съпричастие, като окажат финансова помощ на пострадалите наши сънародници, вследствие на природното бедствие на 20 юни тази година в Североизточна България.
Средствата могат да бъдат преведени по следните банкови сметки:

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД
IBAN: BG64UNCR76301078660913
BIC: UNCRBGSF
(За пострадалите от наводненията в страната)

За дарения от чужбина:

UniCredit Bulbank AD
IBAN: BG64UNCR76301078660913
BIC: UNCRBGSF
(for the flood victims in the country)

ЗА НАВОДНЕНИЯТА В БЪЛГАРИЯ

21 юли 2014 г. |  Владимир Перев
Защо никой в Македония не събира помощи за пострадалите от наводненията в България? Има ли България приятели в Македония? Това заяви във Фейсбук македонският журналист Бранко Героски, собственик на електронното издание Плус инфо и вестника „Слободен печат”.
„Прочетох много коментари за това, че никой не събира помощи за България. Щетите не са както в Сърбия и Босна и Херцеговина, но необходимостта от символични жестове не винаги се мери с големината на щетите. Съществуват ли в Македония сдружения за македонско българско приятелство? Има ли България приятели в Македония? Защо сега не организират дарения и да стимулират гражданите да покажат своята хуманност? Забравихте ли, че България беше първата държава, която призна Македония и ни помогна, когато ни беше най-трудно, във времето на най-голямата икономическа блокада”, пише Героски на профила си в социалната мрежа.
Позорно бе држанието на македонските медии, но и на политиците в Македония по отношение на наводненията в България. С изключение на едно писмо с декларатвни думи на съчувствие с пострадалите отправено от премиера Груевски, до българския премиер Орешарски, нищо не се случва на хуманитарен план между двете държави, които искат да умуват че са братски.
Позорно е и безучастието на македонските хуманитарни организации, на македонския Червен кръст и на други приближни на тях части от македонското о
бщество.
Въпреки това, най позорното в това е безучастието в трагедията на пострадалите, на онези “македонци“ който имат български паспорти и роднини след София, Пловдив, Бургас и Варна. Почти цели села от Западна Македония, миячкия край, са изселени в Варна, а досега не се чува нито глас, нито интерес за пострадалите им роднини.
За всичко това има само едно оправдание за което никой не иска откровено да проговори: стогодишната сръбска политика на асимилация на македонското население, промиване на мозъците и избрисване на колективната памет на един народ. А всичките помним, преди петдесет години, по време на трагедията с скопското земетресение, България бе първата държава, която даде помощи на Македония, а от нея построените обекти и сега съществуват.
Дали
това ще остане като символ на позорство на един народ, загубил се в духовното си робство?

Българският Червен кръст следи с тревога ситуацията в наводнените територии на страната и изразява своята солидарност с пострадалото население.
Червенокръстките екипи работят съвместно с органите и формированията на МВР - ГДПБЗН за подпомагане на изпадналите в беда хора и за отстраняване на последствията от бедствието. БЧК вече предоставя на пострадалите във Варна питейна вода, подкрепителни напитки, храна и артикули от първа необходимост от бедствения си резерв.
Бедствените складове са отворени и има готовност на нуждаещите се да се предоставят одеяла, походни легла, спално бельо, възглавници и други материали от първа необходимост.
Българският Червен кръст открива и специална банкова сметка:

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД
BG64UNCR76301078660913
UNCRBGSF
(За пострадалите от наводненията в страната).

Желаещите могат да подкрепят кампанията и чрез on-line дарения на сайта на организацията:

през Epay ПОСТРАДАЛИ ПРИ БЕДСТВИЯ, АВАРИИ И КАТАСТРОФИ / VICTIMS OF DISASTERS AND CRISES с дебитна/кредитна карта Пострадали при бедствия, аварии и катастрофи

Активиран е краткият номер 1466 към всички мобилни оператори за набиране на финансови средства чрез изпращане на благотворителни SMS-и на цена 1 лев.
БЧК поддържа непрекъсната връзка с Националния кризисен щаб и с кризисните щабове по места.

Бедствието в Североизточна България

Удави се цяло семейство!

ЗА СИТУАЦИЯТА ЧУДОВИЩЕ – ПРЕГОВОРИ - ПРОЦЕСИ

19 юни 2014 г. | Владимир Перев
Минаха повече от две години от убийство на петимата младежи на Смилковското езеро, близо до Скопие, на сам ден Велики Петък. Някои от извършителите на  убийство са намерени и съдени, процеса приключи, но не се произнесе присъда. Съдията съобщава, че е бил болен от грип, така че, изречението на присъдата ще бъде отложено за  края на месеца. Това предизвиква огромно недоволствие между роднините, като на извършителите на  убийство, така и между роднините на жертвите. Като се знае че, извършителите на  убийство са албанци, а жертвите “македонци“, аналитиците оценяват че, страната е пред ново междуетническо испитание, което може да доведе до поредна криза в обществото, а грипа на съдията е политически.
На това се надоврзва безкрайната парламентарна криза в страната, кадето депутатите на Социалдемократическия съюз, които се малцинство на последните избори, не желаят да приемат депутатските си места, и не искат да влизат в парламента. Те трсят формиране на техническо правителство, нещо за което се застъпват и медиаторите дошли од Европа и Щатите. Заради това и се отлагат заседанията на Парламента.
За проблема да бъде още поголям, премиера Груевски има направено частно дело за клевета, срещу лидера на опозицията Заев, а това е изявлението на Заев че, премиера Груевски е взел 1,5 милиона евро в ликвидацията на Македонска банка. Съдебния процес е заказан за днес, премиера нема да дойде затова че е зает с формиране на новото правителство. Лидера на опозицията, Заев, отлага утрешната заказана среща с премиера за следващата седмица, до когато има слаба надежда че се уредат разликите.
Някак тихомолком мина почти тайната среща на група политици, некои од Евросъюза, а други, конгресмени и сенатори од Щатите, всичките ръководени от американския посланик в Скопие Пол Волерс, с хора от върха на македонскта политика и бизнес. Чужденците са наредили на македонската страна стриктно да следва напатствията на Европа и Америка по отношение на санкциите кам Русия, да не нарушава наложените мерки от Брюксел и Вашингтон и да не се интересува от това, дали и големите европейски държави се придржават към санкциите. Това означава че потайните надежди на малкоте македонски магнати, специялисти за обогатяване чрез нарушаване на санкции, като преди това към Сърбия, са паднали в вода. Този път техните западни партньори няма да им позволат двойна игра.

АКАДЕМИЧНО И НЕ АКАДЕМИЧНО ЗА МАКЕДОНИЯ И БЪЛГАРИЯ

8 юни 2014 | Автор: Владимир Перев
Никой не знае и никой не разбра защо, по какъв повод и с каква програма се проведе срещата на академиците на МАНУ и БАН, първо в София, а след това в Скопие. Ако първата среща бе маскирана с некакво общо честване на светите братя Кирил и Методий, то втората бе нещо като “влак без разписание“. Но, ако говорим за истината, то и първата среща не даде никакви резултати. Изискваното от македонската страна и македонските владици съслужение на гроба на Св.Контстантин - Кирил в Базиликата “Сан Клементе“ в Рим, не се случи. Не се случи дори в храма „Св. Александър Невски” в София, защото не може да бъде прието от БПЦ, преди македонските владици да уредят своя каноничен статут със сръбската патриаршия и останалите православни църкви. Така че първата академична среща в София завърши с пълен провал, а втората в Скопие бе на пръв поглед напълно безсмислена.....но, дали е така...?

Пълен текст

Предсрочните избори

След КСНС при президента

ДАНСwithme вече е ДАНСnomore

Домати и бомбички срещу парламента

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ
ОТНОШЕНИЕТО НА СКОПИЕ КЪМ СЪСЕДИТЕ ПРЕДИЗВИКВА ТРЕВОГА

Интервю на постоянния представител на Република България към ЕС посланик Димитър Цанчев за германската телеграфна агенция DPA

ГЛАС НА
БЪЛГАРИТЕ ОТ МАКЕДОНИЯ
Новини от Македония и България

Николаос Муцопулос, откривателят на гроба на Самуил

Губим ли от спирането на Южен поток

Плевнелиев се срещна с българските евродепутати

Отвъд мита за солунската митница

“МАКЕДОНИЗИРАНЕ“ НА АНГЛИЙСКИЯТЪ ЕЗИКЪ ВЪ ПОРОБЕНА ОТЪ СЪРБИТѢ ВАРДАРСКА МАКЕДОНИЯ

4.06.2014г. | Георги Младеновъ
Днесь станахъ много рано, неможахъ да си доспа, цяла нощъ се опитвахъ да напиша няколко реда, какъ следъ като сръбскитѣ даскалчета фалшифицираха българската история, сѣга се опитватъ да “македонизиратъ“ и английскиятъ езикъ!
Само преди няколко дена, даскалчето Зоранъ Тодоровски представи 13 тома фалшификации на нашето българско минало въвъ Вардарска Македония. Между фалшифицираната българска история тамъ, е и името на българкиятъ идеологъ за една България, гнъ. Тодоръ Александровъ. Когато тези материали, които сѣ фалшифициратъ е и фамозната министерка на културата! Въ последната 13 томна фалшификация, липсва само името на моятъ чичо гнъ. Иванъ Михайловъ.
Зоранъ Тодоровски умишлено го е принебрегналъ, понеже моятъ чичо Радко най-ясно е дефиниралъ нашето българско минало, въ писмото до братъ ми Пандо отъ 1977 година, а това е, че цялата борба на ВМРО, е била борба за ЕДИНСТВОТО НА  БЪЛГАРСКИЯТЪ НАРОДЪ. Най ги е ядъ сръбскитѣ даскалчета, че  моятъ Чичо Радко, веднага следъ погребението на другиятъ мой чичко Асенъ Аврамовъ, въ гостната на апартамента на присѫстващитѣ тамъ имъ каза следното.... Имаъ нещо да Ви кажа.... ВМРО не се сѫздаде да прави две Българии, а една България, отъ Чѣрно Море до Охридъ и отъ Дунавъ до Бялото Море. Независимо отъ това което става по Сѣверна Америка, азъ Иванъ Михайловъ си оставамъ съ десеттѣ милиона българи! А сѣга, вѣче е врѣме пакъ да се върнемъ въ поробена отъ сърбитѣ Вардарска Македония и напишемъ нещо за “македонизиранието“ на английскиятъ езикъ!
Днесь чета по страницитѣ на сръбскиятъ вестникъ въ Скопие на име www.vecer.mk (4.06.2014g) следното заглавие... УЧЕНИЦИТЕ ЌЕ ПОЛАГААТ ДО 10 ЈУНИ. Ристовски: Екстерното тестирање се одвива успешно!
Като човекъ които живее въ английскиятъ святъ, повече отъ половинъ вякъ се питамъ, дали поробениятъ българинъ или поробената българка въвъ Вардарска Македония знаятъ, че това е написано на “македонизиранъ“ английски езикъ? Не е толкова важно “македонизацията“ на английскиятъ езикъ! Важна е идеята, да не се напише на български езикъ (външното изпитване), а да се търси формула, да се отдалечава българскиятъ езикъ въ Македония отъ българскиятъ езикъ въ България. Идеята на сърбитѣ си остана, да се отдалечава езика на българитѣ въ Македония съ този отъ България. Промениха се всички неща, но сръбското си остана въвъ Вардарска Македония!
Ще доставимъ на любимиятъ ни читателъ, още единъ примеръ! Преди години една фамозна преподавателка по “македонски“ езикъ и “професорка“ въ института по “македонски“ езикъ, пише статия съсъ следното заглавие! “Езикот го нотира слянгот“. Задавамъ си въпроса, дали  тази фамозна сърбска даскаличка, знае, че това което е написала по страницитѣ на първиятъ сръбски вестникъ (Нова Македония), че едва ли има някой, които знае, че това заглавие е неразбираемо отъ читатела?
Всичко се прави умишлено, поробениятъ българинъ да  мисли, че той има свой езикъ! Езикътъ въвъ Вардарска Македония е единъ български диалектъ, пъленъ съсъ сърбизми и англизации! Интересното е, че всички езиковеди въвъ вестницитѣ и списанията, въ Македония сѫ сърби или хора които сѫ завършили своето образование въ Бѣлградъ!
За примеръ ще Ви сѫобщимъ, че не отдавна министъра на образованието на днешната Югослваска Република Македония, на име Тодоровъ бѣ публично провокиранъ, че не знаелъ “македонски“. Не знаелъ “македонски“ понеже няма такъвъ езикъ и понеже езика, на всички даскалчета въ градъ Скопие е сръбски. Всички даскалчета иматъ докторати дадени на ХАЙВАНЪ пазаръ въ Бѣлградъ Сърбия.

АЛЕКСАНДЪР МОРФОВ С ПРЕДСТАВЛЕНИЕТО В СКОПИЕ

29 май 2014 г. | Владимир Перев
Истинска сензация, истинско културно и театрално събитие в Македонския народен театър в Скопие, бе гостуването на Българския народен театър “Иван Вазов“ с представлението “Полетът над кукувичото гнездо“, в режия на световно известния Александър Морфов.
Пред почти пълната зала на театъра, македонската публика бе поласкана с представление каквото дълги години не е видяно в Скопие, представление което на нозе подигна целия театър, а публиката с аплодисменти и сълзи на очите поздрави маестралната театрална игра на българските артисти.
“Полетът над кукувичото гнездо“, Морфов го е представил в версия близо до нашия реален живот, отколко това е направено в познатия филм на Милош Форман. Това доведе зрителите до истинска катарза, сълзи и френетични аплодисменти за театралния екип.
Представлението на Морфов, което продължи пълни три часа и половина, само в правите десетина минутки бе последвано с леко напрежение заради малката езикова бариера, за след това представата продължи в пълно съгласие на актьорите и публиката. Българските майстори на актьорството, а най вече Деян Донков и Рени Врангова, в първите минути заличиха езиковите бариери и още един път се показа силата на изкуството и човешките ценности...показаха, че театъра може да бъде част от истинския живот...

ЗА КРИЗАТА В МАКЕДОНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ

29 май 2014 г. | Владимир Перев
Македония потресат политически недоразумения и вулкани на политически страсти и истински геологични потреси.
Като първо, пролетните парламентарни избори в Македония, отново посочиха ВМРО ДПМНЕ за победител и увенчаха Никола Груевски за премиер, обаче не разрешиха парламентарната и политическа криза в Македония. Опозицията, недоволна от резултатите на изборите, но недоволна и от методологията на провеждане на изборите и кражбата на гласове, реши да се изтегли от парламента и да си поддаде колективна оставка на мандатите. От общо 34 опозиционни депутати, само една депутатка от Либерално демократическата партия реши да остане в парламента и да изиграва опозиция, по мерака и тертип на властващата партия.
Това е началото на парламентарната криза, която може да води и с отнемането покана за прием в Евросъюза, нещо за което в тия моменти ВМРО ДПМНЕ очайно се труди да припише на сметката на, како казват, неконструктивната опозиция.
Очевидно е, че опозицията в Македония не иска да бъде декор в правителството на Груевски, нито пак съученик в политиката на политическа, национална и архитектурна антиквизация на страната.
Втория истински вулкан, отвори нови проблеми на населението на охридския край. Имено, стария добро познат изгаснат вулкан в близина на селото Косел, на десет километри от Охрид, който винаги изхвърля дим от серен диоксид, сега засилено проработи и изплаши околното население. Властите уверяват, че това е нормална поява и няма никакви опасности по околната среда и очаква се смирение на вулканската дейност.

Назад към съдържанието | Назад към главното меню