КОНТАКТИ - MACEDONIAN TRIBUNE

М а к е д о н с к а   Т р и б у н а
Отиване към съдържанието

Главно меню:

РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ
Отговоренъ редакторъ: Георги Младеновъ  
E-Mail за контакти: makedonskatribuna@gmail.com
Заместникъ редакторъ: Д-ръ Георги Геновъ  
E-Mail за контакти: historicalarchives@gmail.com
Webmaster: Владимиръ Панковъ  
E-Mail за контакти: radkomk@gmail.com
Помощникъ редакторъ: Пандо Младеновъ   
Legal REPRESANTATION: Gosho Mladenov B.A.S.M.Eng.L.L.B.
English proof reader: A. Aleknevicius B.A.

 
Hosted in Toronto by Macedonian Tribune
Назад към съдържанието | Назад към главното меню