Отиване към съдържанието

Главно меню:

ЛЮБОВНО ПИСМО ДО СРЪБСКИЯТЪ ДАСКАЛЪ СТАРДЕЛОВЪ И ДРУГИТЕ СРЪБСКИ ДАСКАЛЧЕТА

17.06.2014г. | Георги Младеновъ
Отваряйки страницата на Информационната агенция Фокусъ (17.06.2014g.) прочетохъ изказванията на някой сръбски “историчари“, между които е и името на вчерашниятъ удбашъ и председателъ на сръбското МАНУ въ поробена отъ сърбитѣ Македония, Старделовъ!
Тѣзи сръбски даскалчета съ български имена, предупреждаватъ днешното сръбско правителство въвъ Вардарска Македония, и то по специално Георге Ивановъ съ първо сръбско име, и съ българско фамилно име, да ВНИМАВА, тъй като съ заедното ЧЕСТВАНЕ НА ИЛИНДЕНСКО-ПРЕОБРАЖЕНСКОТО ВЪСТАНИЕ ОТЪ 1903 г., поробениятъ българинъ щялъ да  остане съ впечатлението, че ние смѣ единъ и сѫщъ български народъ!
Тукъ ще отворя скоба, и поясня на нашиятъ читателъ, какво е станало съ този сръбски полу-грамотенъ даскалъ! Това сръбско даскалче, преди няколко години направи исказвание, което съ нищо не се различаваше, отъ онова исказвание, на зета на сръбскиятъ шайкаджия Стоянъ Мишичъ отъ градъ Щипъ (става дума за Киро Глигоровъ)! Зета на сърбина Мишичъ въвъ Вашингтон Феб. 1992 година каза публично, че тѣ сърбо-македонцитѣ сѫ що сѫ! Той каза, че тѣ нямътъ нищо общо съ Филипъ и Александъръ Македонски и, че думата Македония е географско понятие (Това бѣ публикувано по страницитѣ на Торонто Старъ съ дата 27.02.1992г). Зета на сърбина Стоянъ Мишичъ допълни, че тѣ сърбо-македонцитѣ сѫ това що сѫ съ милениюмъ! Не вярвамъ, че поробениятъ българинъ разбра, че милениюмъ значи хилядолетие!
И да се върнемъ къмъ онова исказвание на сръбското даскалче Старделовъ преди години! Той направи исказвание, че ние смѣ що смѣ съ милениюмъ! Дигнахъ телефона и се обадихъ на неговата секретарка, която е запитъхъ дали знае Аглийски? Запитахъ е дали знае Италянски? Не я запитъхъ дали знае Български? Но почнахъ на български и е питахъ, дали знае какво точно значи това ние смѣ що смѣ съ милениюмъ? Тя ми отговори, че не знае, какво точно значи това и побърза да ми даде неговиятъ телефонъ, за да му задамъ въпроса и да ми обясни, какво точно значи това, ние смѣ що смѣ съ милениюмъ! Обадихъ се на дадениятъ ми терлефонъ, но той фамозниятъ сръбски даскалъ не отговаряше и пакъ се обадихъ до неговата секретарка! Тя ми препоръча да му напиша писмо, което писмо публикувахъ по страницитѣ на Македонска Трибуна.
Сѣга се питъмъ, защо всички сръбски даскалчета продължаватъ да фалшифициратъ нашето българско минало въ Македония? Европа презъ 2005г. имъ каза, че историята на Македония е българска и, че тяхниятъ фамозенъ “македонски“ езикъ е единъ сърбизиранъ български езикъ. Автора нарича този езикъ сръбско-българска какафония!
Чудя се, какъ така всички сръбски даскалчета продължаватъ да превеждътъ споменитѣ на българскитѣ възрожденци, на несѫществуващъ “македонски“ езикъ. За примеръ ще посоча сръбското даскалче Зоранъ Тодоровски, които е фалшифоциралъ писанията на  българина отъ ВМРО Обединена на име Павелъ Шатевъ. Нали е имало “македонски“ езикъ отъ хиляди години, какъ така този български нещастникъ на българската комунистическа партия, е написълъ всичко на  български, включително и неговата книга съ заглавие ,,Македония подъ Робство“! Защо този български комунистъ никѫде, когато сѫ го сѫдили презъ 1942 година не е казалъ, че е “македонецъ“? Предъ кампютара ми сѫ неговитѣ показания отъ Фев. 1942г.. Защо този фамозенъ български комунистъ, сѣга новоизлюпенъ “македонецъ“ примълчалъ и не казалъ на професоръ Милетичъ, че той Павелъ Шатевъ се е чувствалъ “македонецъ“?
Има много въпроси, които искъмъ да задамъ, на сръбскитѣ даскалчета отъ сръбското МАНУ кѫдето до вчера имъ бѣ шефъ внука на фамозниятъ сърбинъ на име ИЛИЯ ГАРАШАНИНЪ!
Не допускам, че ние българитѣ имаме нещо общо съ тѣзи сръбски даскалчета, чието дядовци бяха по югославскитѣ затвори като българи! На тѣзи сръбски даскалчета искъмъ да имъ припоня да прочетътъ онова което е написълъ по първиятъ сръбски вестникъ Нова Македония съ дата 25.09.2009г. сръбчето Зоранъ Тодоровски!
Толкова за днесь! Ще продължаваме да информираме поробениятъ българинъ въ Македония, до толкова до колкото можемъ.

Назад към съдържанието | Назад към главното меню