Отиване към съдържанието

Главно меню:

ГЕОРГИ МЛАДЕНОВЪ: БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ДОКТРИНА ОТЪ ТОРОНТО КАНАДА

29.02.2016г. | Георги Младеновъ
Допускаме, че нашиятъ читателъ е челъ, онова което писахме за българската национална доктрина и професоритѣ отъ България! До сега няма професоръ въ България които да си е вземалъ изпита по българска история съ повече отъ двойка!
Следъ неуспеха на автора, да накара някой професори да приготвятъ, нещо като българска национална доктрина нещата се премълчаха! Преди това единъ историкъ, на име Константинъ Гърдевъ бе навлязълъ въ забранената зона на нашето българско минало. Неговиятъ наученъ трудъ е много интересенъ, за онези българи които се интересуватъ отъ онова, което е ставало по Канада!
Ще трябва да поеснимъ на читателя ни, че ние македонскитѣ българи въ Канада имахме много врагове. Тѣзи наши врагове, бяха българскитѣ комунисти организирани отъ БКП и носеха името Македонски народенъ сѫюзъ. Веднага следъ като Коминтерна писа (фев.1934), че ние македонскитѣ българи, отъ българи ставаме“македонци? Лидеритѣ на БКП по северна Америка почнаха да пишътъ, защо тѣ комуниститѣ отъ Македония не сѫ българи! Този документъ защо “македонцитѣ“ сѫ отделна нация е билъ приготвенъ отъ Коминтерна и е подписънъ отъ Гео Пирински и Смиле Войдановъ (Юни 1934г). Тази тѣза че, “македонцитѣ“ сѫ отделна нация, отъ българитѣ си остана въ сила и следъ парцелирането на любимата Югославия на БКП!
Въ Канада за сѫюзникъ на сърбо-македонцитѣ бяха, земеделцитѣ на Геме Димитровъ както и националиститѣ на Иванъ Дочевъ! Защо Гемето и Иванъ Дочевъ бяха сѫюзници на сърбитѣ и гърцитѣ, ще оставимъ българскитѣ нисторици да напишътъ нещо, за онова което е ставало въ Черквата Свѣти Свѣти Кирилъ и Методи въ градъ Торонто.
Следъ дълго време на мълчание, ние бѣхме поканени отъ семейство Каневи въ Мисисага на вечеря съсъ предствитела на външното министерство на Канада, които завеждаше источно- европейскиятъ отделъ на това министерство! На вичерята представителя на външното министерство се обърна къмъ автора на тѣзи материали, че имъ е писнало да бѫдътъ бомбадирани отъ сръбскитѣ агенти въ Скопие за миналото на тази географска область Македония? Представитела се обърна къмъ автора, не е ли вече време и МПО да представи своето мнение по този въпросъ? Дипломатическиятъ предсттавителъ на Р.България се обърна къмъ автора, да се помоли Гошо Младеновъ, които беше студентъ тогава и следваше право! Това лично мнение за Македония и нейното кантонизиране, е приготвено и уредено отъ Гошо Младеновъ. Това мнение за разделяне Вардарска Македония между Албания и България, бѣ одобрено отъ председателя на българскиятъ парламентъ (авг.1995). Долу следъ тѣзи материали ние намираме за нужно, да прикачимъ писмото което писахме до представителя на Канада. Дълго време следъ този периодъ на мълчание, Др.Христо Костовъ отъ Университета на Отава писа своята научна десертация по Македонскиятъ въпросъ ( Окт 2009) Dr.Chrs Kostov Contested ethnicity 2009. Въ това научно изследване, само МПО протестира за това което сѫ правели сърбо-македонцитѣ по Канада. Българскитѣ организации отъ Торонто се оказаха сѫюзници на сърбитѣ и гърцитѣ!

To: Mr. Jesse Flis Parliamentary Secretary to the Minister of Foreign Affairs.
Department of Foreign Affairs Ottawa/ Ontario

Назад към съдържанието | Назад към главното меню